Individuele begeleiding

EFM biedt individuele begeleiding aan zowel jongeren als (jong)volwassenen. Wij hanteren een outreachende aanpak en werken cultuursensitief aan de hand van ons vier-fasen model. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er gekeken welke begeleider het beste kan aansluiten bij de client. Hierbij wordt rekening gehouden met taal, cultuur, leeftijd en zorgbehoefte. Na een zorgvuldige matching wordt samen met client de leefgebieden in kaart gebracht en doelen opgesteld.

Begeleiding wordt geboden vanuit de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Bemoeizorg

Persoonsgerichte aanpak (PGA)

In opdracht van gemeenten voeren wij de volgende werkzaamheden uit op het gebied van Persoonsgerichte aanpak (PGA). Binnen deze aanpak richten onze begeleiders zich op mensen met multiproblematiek maar het moeilijk vinden om hulp te zoeken of te accepteren. We houden ons daarbij bezig met o.a. de volgende zaken:

  • Bezoeken van gedetineerden met het oog op naderende vrijlating;
  • Voorbereidingen treffen i.s.m. familie, gemeenten t.b.v. vrijlating;
  • Individuele gesprekken met de jongeren en (jong)volwassenen;
  • Opgestelde begeleidingsplan in de praktijk brengen, toezien op naleving en monitoren;
  • Casusregie uitvoeren;
  • Samenwerken en afstemmen met betrokken partijen;
  • Deelname aan overleggen voor wat betreft betrokkenen die in begeleiding zijn.

Jeugd interventieteam (JIT)

Bemoeizorg in Amersfoort wordt in opdracht van de gemeente Amersfoort uitgevoerd door twee teams: TeamBAS (voor volwassenen) en het JIT (voor jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar). TeamBAS en het JIT werken niet met wachtlijsten. Dat betekent dat we snel in kunnen stappen nadat iemand is aangemeld. We blijven dan betrokken zolang dit nodig is. Wanneer andere hulpverlening kan starten zullen wij uitfaseren. In het JIT zitten medewerkers van Indebuurt033, Jellinek, Leger des Heils, Kwintes en EFM Support Team. Voor meer informatie ga naar www.basjitamersfoort.nl

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding is een vorm van opvoedondersteuning, deze is ambulant en vooral in de thuissituatie bij gezinnen die te maken hebben met een kind of jongere waarbij het niet altijd even gemakkelijk gaat. EFM biedt deze vorm van begeleiding in samenspraak met de ouder(s). Er wordt rekening gehouden met, en erkenning gegeven aan de geldende normen en waarden. Samenwerking vindt plaats op het bieden van bewustzijn en nieuwe inzichten in het ouderschap. Daarnaast wordt er tijd en ruimte geboden voor de context en de betekenis die ouders geven aan de opvoeding, rolpatronen en hiërarchie.  De gezinsbegeleider heeft kennis van de kracht en sterke gevoeligheid rondom omgevings- geldende normen en waarden. De gezinsbegeleider neemt daarbij een sturende rol en zorgt ervoor dat de conversatie vooral oplossingsgericht is.

Specialistisch jongerenwerk

Jeugdoverlast is een signaal dat er iets niet goed zit. Dit kan vanuit verveling, disbalans of andere oorzaken voortkomen. We willen dit idealiter niet pas oplossen als er al veel overlast is, maar eerder het ontstaan in beeld hebben. Er wordt gekeken naar de interesses en behoeften van jongeren en er worden activiteiten georganiseerd die daarop afgestemd zijn. Jongeren worden gestimuleerd om bezig te zijn met nuttige activiteiten waardoor de overlast vermindert. Deze preventieve aanpak is gericht op jongeren die mogelijk overlast gaan veroorzaken in de wijk, en/of jongeren die middels regulier jongerenwerk niet bereikt worden. Er is daarom een cultuursensitieve aanpak vanuit de jongerenwerker nodig. We werken aan het kansrijk opgroeien van de doelgroep, waarin specifiek ook veel aandacht is voor talenten en een positieve benadering.

Cultuursensitieve woonbegeleiding

EFM biedt in samenwerking met haar partners cultuursensitieve woonbegeleiding voor jongvolwassenen met een migrantenachtergrond en een psychiatrische kwetsbaarheid. Zij krijgen begeleiding op het gebied van wonen, werken, leren en zelfstandigheid. De deelnemers leren vaardigheden, ze maken een persoonlijke ontwikkeling door en krijgen meer vaardigheden om in de toekomst een zelfstandig leven op te bouwen. Na één tot twee jaar stromen ze door naar zelfstandig wonen met of zonder begeleiding aan huis, of naar een andere geschikte woonplek.

Social Return

In het kader van social return organiseren wij wekelijks sport- en maatschappelijke activiteiten voor de doelgroep. Wij hebben deze activiteiten ondergebracht in “EFM Home”.

EFM Home is laagdrempelig en afgestemd op de behoeften van de jongeren, biedt een gevarieerd aanbod van activiteiten en deelname is gratis.