Rechten, plichten en privacy

Wanneer je cliënt bent/ wordt van EFM Support Team, hebben wij een aantal persoonsgegevens van jou nodig. EFM heeft deze persoonsgegevens nodig om passende begeleiding te kunnen bieden. Wij zullen jou altijd eerst toestemming vragen voor het verzamelen van deze gegevens. Deze gegevens komen in jouw digitale cliëntdossier te staan. Het cliëntdossier bestaat uit de volgende gegevens:

  • Aanmeldformulier (inclusief toestemmingsverklaring)
  • De hulpvraag/ casusomschrijving
  • NAW gegevens en BSN
  • Rapportage van contactmomenten
  • Begeleidingsplan
  • Evaluatieverslagen
  • Beschikkingen/ declaraties/ facturen

Bovenstaande informatie is vertrouwelijk en het is daarom belangrijk dat deze informatie goed beschermd wordt. Deze informatie wordt in een veilige digitale omgeving opgeslagen.

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In de AVG staat wat instellingen wel en niet met jouw gegevens mogen doen. Deze regels hebben wij opgenomen in ons privacyreglement. Dit privacyreglement kan jij opvragen door een mail te sturen naar info@efmsupportteam.nl en hierom te verzoeken.

Inzage

Als cliënt heb jij recht om jouw persoonsgegevens in te zien of een afschrift  van te ontvangen. Je kunt schriftelijk een verzoek indienen bij jouw persoonlijke begeleider. Wij zullen dan deze gegevens aanleveren. Jouw wettelijke vertegenwoordiger mag deze gegevens ook lezen. Jij mag daarnaast zelf bepalen wie jouw gegevens nog meer mogen lezen. Kloppen jouw gegevens niet? Dan mag je vragen om een aanpassing/ correctie.

Beveiliging

EFM beschermt  jouw persoonsgegevens. Dit betekent in de praktijk dat wij gebruik maken van deuren met sloten, afgesloten kasten. Daarnaast worden jouw digitale gegevens beveiligd met een wettelijk goedgekeurd beveiligingssysteem. Jouw digitale gegevens zijn alleen toegankelijk voor een geautoriseerd persoon. De toegang is beveiligd en de wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen.

Recht om vergeten te worden

In de AVG staat opgenomen dat cliënten het recht hebben “vergeten” te worden. Daarnaast dienen instellingen zich te houden aan vigerende wet- en regelgeving die bijvoorbeeld een bewaartermijn voor cliëntgegevens voorstaat. Wij kunnen daarom nooit alle gegevens die te maken hebben met cliënten vernietigen, zolang de bewaartermijn loopt. De gegevens kunnen echter op verzoek geanonimiseerd worden opgeslagen.

(Externe) vertrouwenspersoon

EFM Support Team heeft voor haar cliënten een (externe) vertrouwenspersoon. Heeft u behoefte om direct in contact te komen met deze vertrouwenspersoon. Dan kunt u een mail sturen naar: gjf.baas@hetnet.nl

Cliëntenraad

EFM Support Team heeft een cliëntenraad die regelmatig overlegt over de zorg- en dienstverlening. EFM Support Team hecht veel waarde aan een open en constructief dialoog. Heeft u een leuk idee of een verbeterpunt mail het ons: clientenraad@efmsupportteam.nl. Via dit mailadres kunt u ook  in contact komen met de cliëntenraad en uw interesse en kandidatuur voor de cliëntenraad kenbaar maken etc..

Klachtenreglement

De medewerkers van EFM werken met veel plezier aan het leveren van goede begeleiding en doen dit zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan er altijd iets zijn waarover je ontevreden bent. In iedere vorm van begeleiding kan het voorkomen dat zaken niet geheel naar wens verlopen. Graag gaan wij hierover met je in gesprek. Bovendien kunnen we met jouw informatie ons werk verbeteren.

Wat te doen bij klachten?

 1- Je bespreekt de klacht met degene over wie je een klacht hebt
De meest eenvoudige en directe weg is de klacht bespreekbaar maken met de betrokken medewerker. Soms blijkt uit een gesprek dat je elkaar niet goed begrep en hebt of sprake is van miscommunicatie.

2- Je bespreekt de klacht met diens leidinggevende
Wanneer je er niet uitkomt met de betrokken medewerker kun je contact opnemen met onze teamleider(s) door een mail te sturen naar info@efmsupportteam.nl. De leidinggevende zoekt samen met de cliënt en de medewerker(s) naar een oplossing. Het is ook mogelijk om jouw klacht alleen te melden om zo een signaal af te geven.

3- Indienen klacht bij Klachtenportaal.
Het kan zijn dat je geen gesprek of bemiddeling wenst of dat dit niet tot een oplossing heeft geleid. Je kunt dan een klacht indienen bij  Klachtenportaal Zorg. Via onderstaande link kunt u het klachtenreglement raadplegen.
2021 Klachtenreglement Wkkgz KPZ (klachtenportaalzorg.nl)

Bent u woonachtig in de regio Gooi & Vechtstreek? Dan vragen wij u uw klacht tevens in te dienen bij het centrale meldpunt klachten van regio Gooi & Vechtstreek. Zie hiervoor onderstaande gegevens:

Meldpunt klachten Regio Gooi en Vechtstreek
Telefoon:          (035) 692 62 02
Email:                klachtenmeldpunt@regiogv.nl
Adres:                Postbus 251, 1400 AG Bussum
Website:           www.icgv.nl/over-ons/contact/klachten

Huisregels

Inleiding 
Binnen EFM gelden de volgende huisregels. Deze regels houden  afspraken in om een goede en ordelijke gang van zaken te regelen. De huisregels gelden voor iedereen die in begeleiding is bij EFM en diens naastbetrokkenen.

Alcohol en drugs  
Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van alcohol en drugs in of rond de gebouwen en op de terreinen van EFM is niet toegestaan.

Audiovisuele middelen en fotografie   
Het maken van foto-, film- of geluidsopnames in of rond de gebouwen en op de terreinen van EFM is, met inachtneming van de privacywetgeving, niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de persoon of personen van wie u de opname wilt maken.

Het meewerken aan foto-, film- of geluidsopnames in de gebouwen en op de terreinen van EFM voor publicatie in kranten, tijdschriften en/of voor uitzending op radio of TV en/of voor publicatie op sociale media en internet, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van EFM. U kunt hierover contact opnemen met de directie van EFM.

Gevaarlijke voorwerpen 
Het is niet toegestaan wettelijk verboden voorwerpen (zoals wapens) in uw bezit te hebben.

Grensoverschrijdend gedrag  
Wij verwachten van u dat u op een respectvolle manier met anderen omgaat, rekening houdt met medecliënten, medewerkers en omwonenden en geen overlast veroorzaakt. U kunt hierbij denken aan geluidsoverlast, stankoverlast, rommel maken, roddelen of pesterijen. Zonder meer zijn (lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet toegestaan.

Giften  
Het is niet toegestaan dat u medewerkers geld of andere goederen aanbiedt.

Handelen
Handelen of geld (uit)lenen in of rond de gebouwen van EFM is niet toegestaan. Handelen houdt in dat u voorwerpen of middelen (zoals alcohol of drugs) aan anderen verkoopt of met hen ruilt.

Roken  
In de gebouwen van EFM geldt een rookverbod. Wilt u toch roken, dan kan dat buiten, op een daartoe aangewezen plaats.

Strafbare feiten
Strafbare feiten worden niet getolereerd. Bij een strafbaar feit doen wij in principe aangifte bij de politie.