Voor cliënten

Persoonsgegevens 

Wanneer je cliënt bent/ wordt van EFM Support Team (EFM) hebben wij een aantal persoonsgegevens van jou nodig. EFM heeft deze persoonsgegevens nodig om passende begeleiding te kunnen bieden. Wij zullen jou altijd eerst toestemming vragen voor het verzamelen van deze gegevens. Deze gegevens komen in jouw digitale cliëntdossier te staan. Het cliëntdossier bestaat uit de volgende gegevens; 

  • Aanmeldformulier (inclusief toestemmingsverklaring) 
  • De hulpvraag/ casusomschrijving 
  • NAW gegevens 
 • Kopie legitimatie 
  • BSN 
  • Rapportage van contactmomenten 
  • Begeleidingsplan 
  • Evaluatieverslagen 
 • Beschikkingen/ declaraties/ facturen 

Bovenstaande  informatie is vertrouwelijk en het is daarom belangrijk dat deze informatie goed beschermd wordt. Deze informatie wordt in een veilige digitale omgeving opgeslagen.  

AVG 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  

In de AVG staat wat instellingen wel en niet met jouw gegevens mogen doen. Deze regels hebben wij opgenomen in ons privacyreglement. Dit privacyreglement kan jij opvragen door een mail te sturen naar info@efmsupportteam.nl en hierom te verzoeken. 

Inzage 

Als cliënt heb jij recht om jouw persoonsgegevens in te zien of een afschrift  van te ontvangen. Je kunt schriftelijk een verzoek indienen bij jouw persoonlijke begeleider. Wij zullen dan deze gegevens aanleveren. Jouw wettelijke vertegenwoordiger mag deze gegevens ook lezen. Jij mag daarnaast zelf bepalen wie jouw gegevens nog meer mogen lezen. Kloppen jouw gegevens niet? Dan mag je vragen om een aanpassing/ correctie. 

Beveiliging 

EFM beschermt  jouw persoonsgegevens. Dit betekent in de praktijk dat wij gebruik maken van deuren met sloten, afgesloten kasten. Daarnaast worden jouw digitale gegevens beveiligd met een wettelijk goedgekeurd beveiligingssysteem. Jouw digitale gegevens zijn alleen toegankelijk voor een geautoriseerd persoon. De toegang is beveiligd en de wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen.  

Recht om vergeten te worden 

In de AVG staat opgenomen dat cliënten het recht hebben “vergeten” te worden. Daarnaast dienen instellingen zich te houden aan vigerende wet- en regelgeving die bijvoorbeeld een bewaartermijn voor cliëntgegevens voorstaat. Wij kunnen daarom nooit alle gegevens die te maken hebben met cliënten vernietigen, zolang de bewaartermijn loopt. De gegevens kunnen echter op verzoek geanonimiseerd worden opgeslagen.  

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming. Dat is dhr. Boulaasal. Voor vragen m.b.t. gegevensbescherming kunt u een mail sturen naar: s.boulaasal@efmsupportteam.nl

(Externe) vertrouwenspersoon

EFM Support Team heeft voor haar cliënten een (externe) vertrouwenspersoon. Heeft u behoefte om direct in contact te komen met deze vertrouwenspersoon. Dan kunt u een mail sturen naar:

gjf.baas@hetnet.nl

Vragen of een klacht indienen? 

Voor vragen kun je terecht bij jouw persoonlijke begeleider of een mail sturen naar; info@efmsupportteam.nl. Ben je het niet eens met de gegevensverwerking of heb je een andere klacht? Dan is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hoe je een klacht indient staat onderstaand en op deze website. Het staat bij ‘klachtenreglement’.  

Klachtenreglement 

U kunt ons klachtenreglement opvragen door een mail te sturen aan klachten@efmsupportteam.nl. Indien u een klacht heeft, laat het ons weten. Alleen dan kunnen wij uw klacht verhelpen en ervan leren. U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij uw contactpersoon binnen EFM Support Team (EFM), zodat deze er direct op kan reageren en samen met u tot een oplossing kan komen. Ook kunt u in gesprek gaan met onze interne klachtenfunctionaris of directie als dat gewenst is. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en u wilt uw klacht officieel indienen, dan kan dit per brief of per e-mail ter attentie van de directie van EFM. Uw e-mail kunt u sturen naar klachten@efmsupportteam.nl. EFM heeft haar klachtenregeling (onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie) ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

In onze meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben wij een stappenplan opgenomen dat als doel heeft de medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Cliëntenraad 

EFM Support Team heeft een cliëntenraad die regelmatig overlegt over de zorg- en dienstverlening. EFM Support Team hecht veel waarde aan een open en constructief dialoog. Heeft u een leuk idee of een verbeterpunt mail het ons: clientenraad@efmsupportteam.nl . Via dit mailadres kunt u ook  in contact komen met de cliëntenraad en de verslagen van de cliëntenraad opvragen, uw interesse en kandidatuur voor de cliëntenraad kenbaar maken etc.. 

Huisregels  

Inleiding 

Binnen EFM gelden de volgende huisregels. Deze regels houden  afspraken in om een goede en ordelijke gang van zaken te regelen. De huisregels gelden voor iedereen die in begeleiding is bij EFM en diens naastbetrokkenen.   

Alcohol en drugs  

Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van alcohol en drugs in of rond de gebouwen en op de terreinen van EFM is niet toegestaan.   

Audiovisuele middelen en fotografie   

Het maken van foto-, film- of geluidsopnames in of rond de gebouwen en op de terreinen van EFM is, met inachtneming van de privacywetgeving, niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de persoon of personen van wie u de opname wilt maken.  

Het meewerken aan foto-, film- of geluidsopnames in de gebouwen en op de terreinen van EFM voor publicatie in kranten, tijdschriften en/of voor uitzending op radio of TV en/of voor publicatie op sociale media en internet, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van EFM. U kunt hierover contact opnemen met de directie van EFM.   

Gevaarlijke voorwerpen  

Het is niet toegestaan wettelijk verboden voorwerpen (zoals wapens) in uw bezit te hebben.    

Grensoverschrijdend gedrag  

Wij verwachten van u dat u op een respectvolle manier met anderen omgaat, rekening houdt met medecliënten, medewerkers en omwonenden en geen overlast veroorzaakt. U kunt hierbij denken aan geluidsoverlast, stankoverlast, rommel maken, roddelen of pesterijen. Zonder meer zijn (lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet toegestaan.   

Giften  

Het is niet toegestaan dat u medewerkers geld of andere goederen aanbiedt.  

Handelen  

Handelen of geld (uit)lenen in of rond de gebouwen van EFM is niet toegestaan. Handelen houdt in dat u voorwerpen of middelen (zoals alcohol of drugs) aan anderen verkoopt of met hen ruilt.   

Roken  

In de gebouwen van EFM geldt een rookverbod. Wilt u toch roken, dan kan dat buiten, op een daartoe aangewezen plaats.   

Strafbare feiten   

Strafbare feiten worden niet getolereerd. Bij een strafbaar feit doen wij in principe aangifte bij de politie.